STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000069681

Numer NIP

0

Numer REGON

630841140

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE TRZECH OSÓB ZE SKŁADU ZARZĄDU, W TYM PREZESA.