Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 5 stycznia 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ISĄG

KRS

0000694510

NIP

7412148661

REGON

369153657

Adres siedziby

14, Pelnik, 14-105 Łukta, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 stycznia 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli, udzielania pełnomocnictwa oraz zawierania umów w szczególności w sprawach majątkowych, uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju pelnika oraz okolic w tym w szczególności: a) wspieranie społecznej i obywatelskiej aktywności mieszkańców, b) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, c) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji, d)wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi, e) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, f)podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego, g) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu, h)zwiększanie atrakcyjności turystycznej wsi, i) organizowanie zajęć tematycznych dla dzieci i seniorów, j) organizowanie wyjazdów integrujących społeczność lokalną, k) tworzenie wyrobów lokalnych, promowanie ich oraz sprzedaż, l) przeprowadzanie spotkań dotyczących patriotyzmu i kultury regionu, ł) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu, m) promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, n) promowanie turystyki i krajoznawstwa regionu.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5 tys. zł