Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 19 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE AKTYWNI ... JASŁO PRZY II LO W JAŚLE"

KRS

0000693298

NIP

6852333327

REGON

368309258

Adres siedziby

Św. Jana Z Dukli 16C, 38-200 Jasło, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 września 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz reprezentowania na zewnątrz uprawniony jest prezes lub wiceprezes z jednym z członków zarządu.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest w szczególności: 1. Działalność wspomagająca rozwój społeczny, w tym propagowanie i rozwój zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i sportu, zarówno amatorskiego jak i zawodowego. 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, szczególnie w grupie osób związanych ze sportem i aktywnością fizyczną, zdrowym trybem życia. 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 5. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 6. Działalność charytatywna. 7. Nauka, edukacja, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie. 8. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 10. Prowadzenie przedszkoli. 11. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór