Nazwa pełna

FUNDACJA "PRACOWNIA DEMOKRACJI"

KRS

0000693223

NIP

5842763391

REGON

368240064

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

11 września 2017 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

1)działania mające na celu rozpowszechnienie i utrwalenie postaw demokratycznych w społeczeństwie; 2)działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego; 3)podnoszenie poziomu edukacji obywatelskiej dzieci,młodzieży i dorosłych; 4)przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,wyzanie,preferencje seksualne,poglądy polityczne i społeczne; 5)działania mające na celu wzrost poczucia podmiotowości obywateli w państwie; 6)działania zmierzające do integrowania społeczności lokalnych wokół celów społecznie użytecznych; 7)wspieranie i propagowanie problematyki kobiecej oraz promowanie równości płci również na rynku pracy.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017