Poprzednio

MG GREEN ENERGY 1

Nazwa pełna

SPOWER JANUSZKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692389

NIP

6562334117

REGON

368114968

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 sierpnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy składaniu oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU SPOWER JANUSZKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 26 stycznia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 1 sierpnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 1 sierpnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018