Nazwa pełna

WS OLSZTYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000691024

NIP

5272818326

REGON

368104094

Adres siedziby

Francuska 34, 40-028 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 sierpnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imnieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
 • UZNANIE ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO Z TYTUŁU ZAJMOWANIA WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO (CZŁONEK ZARZĄDU) W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.), Z UWAGI NA UDOKUMENTOWANY BRAK MOŻLIWOŚCI WSKAZANIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 2 PKT1) LIT. A) TIRET 1-4) USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, SPOWODOWANY ROZDROBNIONĄ STRUKTURĄ WŁAŚCICIELSKĄ, W WYNIKU CZEGO BRAK JEST OSOBY FIZYCZNEJ KONTROLUJĄCEJ LUB POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI LUB GŁOSÓW W SPÓŁCE (NORDIC SOLAR GLOBAL A/S), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O. (NS GLOBAL I APS) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ (WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.), PRZY JEDNOCZESNYM NIESTWIERDZENIU PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

445,2 tys. zł

2020 r.

1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018