Nazwa pełna

FUNDACJA GDAŃSKIEJ JEDYNKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000689800

NIP

5833258647

REGON

367945064

Data rejestracji

4 sierpnia 2017 r.

Adres siedziby

Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk, Polska

Cel działania

. Cele fundacji obejmują w szczególności: 1. Inicjowanie wszelkich działań służących poprawie warunków nauczania w liceum, 2. Doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów liceum, 3. Wspomaganie w wyposażeniu technicznym i finansowym liceum, 4. Organizowanie ruchu społecznego popierającego rozwój liceum i wspierającego czynnie jego działalność, 5. Organizowanie pomocy materialnej i innej dla uczniów liceum, 6. Organizowanie działalności dydaktycznej i oświatowej w liceum, 7. Działanie na rzecz rozwijania wszechstronnych zainteresowań uczniów liceum, 8. Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy obiektu liceum, 9. Uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich realizowanych w liceum, 10. Ustanawianie nagród dla wyróżniających się uczniów i pracowników liceum, 11. Współpraca z radą rodziców liceum, 12. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z absolwentami liceum, 13. Opieka nad emerytowanymi pracownikami liceum.

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017