R22

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 15 października 2019 r.

Nazwa pełna

R22 SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000685595

NIP

7792467259

REGON

367731587

Data rejestracji

6 lipca 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

283.6 tys. zł

Kapitał wpłacony

283.6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Działalność holdingów finansowych

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Sprawozdanie za okres 1 lipca 2018 r. — 30 czerwca 2019 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020