R22

Nazwa pełna

R22 SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000685595

NIP

7792467259

REGON

367731587

Data rejestracji

6 lipca 2017 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

283.6 tys. zł

Kapitał wpłacony

283.6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Działalność holdingów finansowych

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020