Poprzednio

KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA, SKRÓTY FIRMY: KFA S.A., ARMATURA KRAKÓW S.A.

Nazwa pełna

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: ARMATURA KRAKÓW S.A.

KRS

0000068409

NIP

6750001320

REGON

351376420

Adres siedziby

Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

96 mln zł

Kapitał wpłacony

96 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy - jedyny członek zarządu samodzielnie 2. W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy: a)dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub b)jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 54 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

22,6 tys. zł

2021 r.

2 mln zł

2020 r.

24,2 tys. zł

2009 r.

8,6 tys. zł

2008 r.

24,4 tys. zł

2007 r.

60,8 tys. zł

2006 r.

551,5 zł

2005 r.

802 zł

2004 r.

5,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2020
2021
2022
5,2 tys. zł 802 zł 551,5 zł 60,8 tys. zł 24,4 tys. zł 8,6 tys. zł 24,2 tys. zł 2 mln zł 22,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7696 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001