Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 kwietnia 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MŁODA OLIWA

KRS

0000675416

NIP

5842759834

REGON

367154470

Adres siedziby

Kwietna 3 / 10, 80-330 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 kwietnia 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: 1. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów. 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, zwłaszcza przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, wspieranie ich integracji ze społecznością lokalną, a także wspieranie ich w trudnej sytuacji życiowej. 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a także pomoc młodzieży zagrożonej demoralizacją. 5. Wspieranie i rozwój kultury i sztuki. 6. Promocja i organizacja działalności wolontariatu. 7. Promocja i organizacja działalności charytatywnej. 8. Wspieranie i rozwój działań związanych z ochroną przyrody.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór