Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 kwietnia 2017 r.

Nazwa pełna

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA CIECHOCINEK

KRS

0000675125

NIP

8911628144

REGON

367152636

Adres siedziby

Zdrojowa 18, 87-720 Ciechocinek, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 kwietnia 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa działającego łącznie z innym członkiem zarządu. Do zaciągania zobowiązań o równowartości przekraczającej 100. 000,- złotych (słownie: sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie trzech członków zarządu. W pozostałych sprawach niemajątkowych stowarzyszenie reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Cel działania

1. Wspieranie rozwoju turystyki w regionie. 2. Kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu. 3. Promocja produktów turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. 4. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym. 5. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej. 6. Inicjowanie i stwarzanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki w zakresie rozwoju regionu. 7. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenie przewodników i pilotów. 8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu. 9. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony środowiska, rekreacji, kultury fizycznej i upowszechniania sportu. 10. Działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, historii regionu itp. 11. Wzbogacanie oferty kulturalno-rozrywkowej i sportowej regionu. 12. Wspieranie i ochrona już istniejących podmiotów branży turystycznej. 13. Nawiązywanie i wspieranie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze turystyki. 14. Aktywizacja i wspieranie udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach lokalnej organizacji turystycznej w ciechocinku. 15. Wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki aktywnej. 16. Promocja szlaków tematycznych i innych szlaków turystycznych w kraju i zagranicą. 17. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu. 18. Promocja turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych, jako jednej z form rehabilitacji. 19. Podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

DOMINIKA.SIKORSKA@YAHOO.IE