Nazwa pełna

FUNDACJA ADMOVERI

KRS

0000673494

NIP

6751590011

REGON

367050628

Adres siedziby

Bajeczna 16 / 23, 31-566 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

13 kwietnia 2017 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 5000,00 zł oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednorazowo członek zarządu

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk z działalności gospodarczej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

19,9 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.ADMOVERI.PL

Adres e-mail

KAROLINAOCHALA@GMAIL.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017