Nazwa pełna

FUNDACJA PRO DIVERSITY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000673209

NIP

7010683760

REGON

367064330

Data rejestracji

13 kwietnia 2017 r.

Data ostatniej zmiany

18 kwietnia 2017 r.

Adres siedziby

Urbanistów 8 / 71, 02-397 Warszawa, Polska

Cel działania

A. Upublicznienie dyskusji na temat problematyki osób nieheteroseksualnych I zwiększenie widoczności I reprezentacji społecznej osób lgbt (lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe), b. Kształtowanie postaw otwartości I przełamywanie uprzedzeń I stereotypów wobec osób homo-, biseksualnych oraz transpłciowych, c. Propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych I tożsamości płciowych, w tym działalność wydawnicza, publikowanie witryn internetowych, działalność związana z kulturą, rekreacją I sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych I medycznych, d. Wprowadzenie praw sprzyjających niedyskryminacji w polskim systemie prawnym ze względu na orientację seksualną I tożsamość płciową oraz inne czynniki, zgodnie z wymogami dostosowawczymi unii europejskiej oraz innych instytucji międzynarodowych, e. Przeciwdziałanie dyskryminacji m. In. Osób homo-, biseksualnych I transpłciowych w społeczeństwie, w tym w szczególności w zatrudnieniu, w dostępie do dóbr I usług oraz życiu gospodarczym, f. Wypracowanie I wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu języka wrażliwego na procedury wykluczenia I stygmatyzacji, w szczególności antyhomofobicznego I antytransfobicznego, g. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka I propagowanie wiedzy na ich temat w szczególności w kontekście biznesowym oraz miejsca pracy, h. Promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet I seniorów, rozwój kształcenia zawodowego, I. Propagowanie dobrych praktyk w zakresie promowania równouprawnienia w zatrudnieniu, j. Promowanie rozwoju zawodowego, k. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w polsce.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji I składania oświadczeń woli fundacji jest uprawniony: 1. Prezes zarządu jednoosobowo, 2. Troje członków zarządu działających łącznie, 3. Oraz każdy członek zarządu fundacji jednoosobowo do kwoty 1. 500 zł.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PRODIVERSITY.PL

Adres e-mail

CONTACT@PRODIVERSITY.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY