Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NOWOSOLSKA PACZKA

KRS

0000672797

NIP

9252114400

REGON

367001854

Adres siedziby

Wojska Polskiego 18 / 5, 67-100 Nowa Sól, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 kwietnia 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych oraz podpisywania umów i zobowiązań uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym prezes albo wiceprezes.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się; Rozwój pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wzrost integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Upowszechnianie i rozwój działalności charytatywnej; Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Tworzenie warunków do pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, upowszechnienie wolontariatu; Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

NOWOSOLSKAPACZKA@WP.PL