Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 29 listopada 2001 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA WIELKIEGO SERCA IM. I.J. BRZOZOWSKICH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000067195

REGON

971241223

Data rejestracji

29 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Świerkowa 25 / 3, 68-100 Żagań, Polska

Cel działania

1. Przeznaczanie środków finansowych i zasobów materialnych na utrzymanie i rozwój państwowych domów dziecka i ośrodków opiekuńczo - wychowawczych. 2. Udzielanie dotacji finansowych na naukę, stypendia i wychowanie dzieci z państwowych domów dziecka oraz ośrodków opiekuńczo - wychowawczych. 3. Przeznaczanie środków finansowych na cele dydaktyczno - naukowe. 4. Skupianie wokół fundacji naukowców, pedagogów, dydaktyków i działaczy społecznych. 5. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością oświatowo - wychowawczą. 6. Udzielania wsparcia finansowego realizatorom przedsięwzięć związanych z tworzeniem i budową nowych domów dziecka i ośrodków opiekuńczo - wychowawczych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje fundację na zewnątrz. Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes fundacji. Oświadczenie woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5786 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY