Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 15 kwietnia 2021 r.

Nazwa pełna

"KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ"

KRS

0000664128

NIP

5223084255

REGON

366601664

Adres siedziby

Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

20 lutego 2017 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

Celami fundacji są: 1) kontynuacja zadań realizowanych dotychczas przez kamiliańską misję pomocy społecznej z siedzibą w łomiankach, która funkcjonuje jako nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna Polskiej prowincji zakonu posługujących chorym ojcowie kamilianie; 2) niesienie wszechstronnej pomocy społecznej ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, chorym, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, osobom ubogim, w podeszłym' wieku, byłym więźniom, osobom uzależnionym od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, hazardu, dzieciom, rodzinom wielodzietnym; 3) edukacja w zakresie ochrony i dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne; 4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 5) promocja prorodzinnej polityki społecznej, postulowanie właściwych rozwiązań prawnych oraz pomoc w poszukiwaniu pracy; 6) wspieranie innych organizacji pozarządowych, w tym również finansowo, jeżeli ich cele statutowe są zbieżne z celami fundacji; 7) edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób niezaakceptowanych i niezaadaptowanych społecznie; 8) szkolenie zawodowe osób zagrożonych marginalizacją, w tym osób chorych psychicznie oraz bezdomnych; 9) stworzenie przyjaznego miejsca pracy, umożliwiającego bezpieczny powrót na otwarty rynek pracy; 10) wsparcie zawodowe i psychologiczne w podjęciu samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.MISJA.COM.PL

Adres e-mail

SOC.@MISJA.COM.PL