Nazwa pełna

CD LOCUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000659417

NIP

5252694849

REGON

366376948

Data rejestracji

19 stycznia 2017 r.

Data ostatniej zmiany

24 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Wybrzeże Kościuszkowskie 45 / 79, 00-347 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg kołowych I szynowych

 • Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

Sprawozdanie za okres 12 stycznia 2017 r. — 31 grudnia 2017 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 19 stycznia 2017 r.

  999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017