Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARNOŚCI FINANSOWEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000065438

NIP

6521565831

REGON

276180620

Data rejestracji

13 grudnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

9 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Kosynierów 20 / 30, 32-620 Brzeszcze, Polska

Cel działania

1. Wszechstronne propagowanie metod I technik stosowanych w zakresie oszczędzania, gospodarki finansowej, rozwoju przedsiębiorczości I ograniczenia bezrobocia, 2. Współpracę I wzajemną pomoc członków stowarzyszenia, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacj życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób, 3. Działalności na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom I patologiom społecznym, 4. Wspierania I upowszechniania kultury fizycznej, turystyki I krajoznawstwa wypoczynku dzieci I młodzieży, 5. Współpracę z osobami I instytucjami w zakresie zbierania informacji I wymiany doświadczeń w dziedzinie oszczędzania, gospodarki finansami, przedsiębiorczości I ograniczenia bezrobocia, 6. Doradztwo I pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków I innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia, 7. Prowadzenie działalności wydawniczej I prasowej, 8. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia I lokalnych społeczności poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną I oświatową, 9. Promocja regionów, w których działa stowarzyszenie, w kraju I za granicą, podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, 10. Działalności na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego, 11. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 12. Działalności na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn, 13. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 14. Wszechstronne wspieranie społecznych instytucji finansowych o charakterze samopomocowym, prowadzących działalność na zasadzie non-profit, 15. Inicjowanie I organizowanie różych form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych I naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej, c. D. W aktach k. 764

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.SRGF.BRZESZCZE.PL

Adres e-mail

SRGF@BRZESZCZE.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ.ST.A-2159 SĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ I CYWILNY W KATOWICACH