Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARNOŚCI FINANSOWEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000065438

NIP

6521565831

REGON

276180620

Adres siedziby

Kosynierów 20 / 30, 32-620 Brzeszcze, Polska

Cel działania

1. Wszechstronne propagowanie metod I technik stosowanych w zakresie oszczędzania, gospodarki finansowej, rozwoju przedsiębiorczości I ograniczenia bezrobocia, 2. Współpracę I wzajemną pomoc członków stowarzyszenia, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacj życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób, 3. Działalności na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom I patologiom społecznym, 4. Wspierania I upowszechniania kultury fizycznej, turystyki I krajoznawstwa wypoczynku dzieci I młodzieży, 5. Współpracę z osobami I instytucjami w zakresie zbierania informacji I wymiany doświadczeń w dziedzinie oszczędzania, gospodarki finansami, przedsiębiorczości I ograniczenia bezrobocia, 6. Doradztwo I pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków I innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia, 7. Prowadzenie działalności wydawniczej I prasowej, 8. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia I lokalnych społeczności poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną I oświatową, 9. Promocja regionów, w których działa stowarzyszenie, w kraju I za granicą, podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, 10. Działalności na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego, 11. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 12. Działalności na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn, 13. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 14. Wszechstronne wspieranie społecznych instytucji finansowych o charakterze samopomocowym, prowadzących działalność na zasadzie non-profit, 15. Inicjowanie I organizowanie różych form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych I naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej, c. D. W aktach k. 764

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 12. 06. 2014 r. - zmiana § 26 pkt 2

  • 24 maja 2012 r. - nowy statut

  • 05. 11. 2009 rok - zmiana statutu w całości

  • 09. 05. 2008 rok - zmiana statutu w całości

  • 31. 05. 2006 rok w dziale ii cele stowarzyszenia I ich realizacja w § 8 dodano pkt 14 w brzmieniu: 14. Współpraca z organizacjami I instytucjami zajmującymi się ochroną praw konsumennta.

  • 30. 05. 2005r. Zmiany: siedziby w tytule statutu oraz §2; §8 dodano pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 13; §14; §24 pkt 4.

  • 27. 05. 2003r. Zmiany: nazwy stowarzyszenia oraz §§: 2, 8, 11, 22, 24, 25 I 26.

  • 12. 05. 1998 r. 29. 06. 2001 r. Roz. I: zmiana par. 1,2,3,4 dodano par. 6,7. Roz. Ii: zmiana par. 5,6,7, na 8,9,10, dodano par. 11 wraz z przeredagowaniem tekstów poszczególnych paragrafów. Roz. Iii: zmiana par. 8,9,10,11,12,13 na par. 12,13,14,15,16,17 dodano 18,19,20 wraz z przeredagowaniem tekstów poszczególnych paragrafów. Roz. Iv: zmiana par. 14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23 na par. 21,22,23,24,25,26,27 wraz z przeredagowaniem tekstów poszczególnych paragrafów. Roz. V: zmiana par. 24,25,26,27 na 28,29,30,31, wraz z przeredagowaniem tekstów poszczególnych paragrafów. Roz. Vi: zmiana par. 28,29 na 32,33 bez zmian treści

Inne dane

Adres WWW

WWW.SRGF.BRZESZCZE.PL

Adres e-mail

SRGF@BRZESZCZE.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ.ST.A-2159 SĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ I CYWILNY W KATOWICACH

{{ fieldValue.v }}