Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 14 marca 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KONFEDERACJA KOBIET RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS

0000653444

NIP

7010643105

REGON

366109087

Adres siedziby

Aleja Zjednoczenia 50 / U2, 01-801 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 grudnia 2016 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

1. Promocja kobiet i kobiecości w głównym nurcie życia społecznego; 2. Obrona godności kobiet i promocja postaw szacunku wobec kobiet, w szczególności poprzez przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet we wszystkich jej aspektach oraz walkę z seksualizacją i uprzedmiotowieniem wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej; 3. Promocja kobiecego zaangażowania w życie społeczne oraz postaw społecznych, które je wspierają; 4. Działanie na rzecz społecznego dowartościowania ról kobiecych, jako niezbywalnego elemntu głównego nurtu życia społecznego; 5. Dowartościowanie roli kobiety w życiu społecznym oraz promocja kobiecości i jej naturalnej tożsamości w głównym nurcie życia społecznego; 6. Działanie na rzecz poszanowania małżeństwa, jako zwi ązku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, jak również ukazywanie komplementarności zróżnicowań w sposobie społecznego zaangażowania kobiet i mężczyzn; 7. Przeciwdziałanie przymusowi ekonomicznemu oraz kulturowej stygmatyzacji i deprecjacji w przestrzeni publicznej małżeństwa i macierzyństwa oraz przeciwdziałanie utrudnieniom w realizacji kobiecych aspiracji w życiu rodzinnym i zawodowym; 8. Działanie na rzecz ochrony praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami; 9. Działanie na rzecz ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją; 10. Afirmowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka oraz działania na rzecz ochrony wynikających z niej praw człowieka i obywatela, zwłaszcza działania na rzecz prawnej ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju; 11. Działanie na rzecz upowszechnienia i równego dostępu do dóbr kultury będącej źródłem tożsamości narodu Polskiego, jego trwania i rozwoju.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór