Nazwa pełna

INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000653102

NIP

5252553735

REGON

146665640

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 grudnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,6 mln zł

Kapitał wpłacony

1,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu jednoosobowo; W przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

250 tys. zł

2013 r.

778,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017