Nazwa pełna

INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000653102

NIP

5252553735

REGON

146665640

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 grudnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1,6 mln zł

Kapitał wpłacony

1,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu jednoosobowo; W przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

250 tys. zł

2013 r.

778,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017