Nazwa pełna

MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY GRYF TCZEW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000651958

NIP

5932600824

REGON

362673112

Data rejestracji

13 grudnia 2016 r.

Adres siedziby

Elżbiety 21A, 83-110 Tczew, Polska

Cel działania

Cele działalności klubu: 1. Zrzeszenie członków w klubie. 2. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego. 3. Organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach. 4. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej. 5. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutuwej klubu. 6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodziezy. 7. Propagowanie osiągnięć sportowych członków klubu. 8. Pozyskiwanie sponsorów w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu sportowego i organizacyjnego stowarzyszenia oraz możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,9 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie dokumenty prawne sporządzone w imieniu klubu pociągające za sobą zobowiązania majątkowe i finansowe powyżej kwoty 500 złotych muszą być podpisywane przez prezesa zarządu oraz jednego z członków zarządu. Do kwoty 500 zł. Wystarczy podpis prezesa zarządu. Do udzielania i odwoływania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych w sprawach finansowych i majątkowych upoważniony jest prezes zarządu działający łącznie z jednym z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017