Nazwa pełna

MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY GRYF TCZEW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000651958

NIP

5932600824

REGON

362673112

Data rejestracji

13 grudnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Elżbiety 21A, 83-110 Tczew, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność klubów sportowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność związana ze sportem

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie dokumenty prawne sporządzone w imieniu klubu pociągające za sobą zobowiązania majątkowe I finansowe powyżej kwoty 500 złotych muszą być podpisywane przez prezesa zarządu oraz jednego z członków zarządu. Do kwoty 500 zł. Wystarczy podpis prezesa zarządu. Do udzielania I odwoływania pełnomocnictw ogólnych I szczegółowych w sprawach finansowych I majątkowych upoważniony jest prezes zarządu działający łącznie z jednym z członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017