Nazwa pełna

"ERSTE SECURITIES POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000065121

NIP

5261027638

REGON

011136053

Adres siedziby

Królewska 16, 00-103 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

15,5 mln zł

Kapitał wpłacony

15,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
  • Od 11 maja 2020 r.

Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

461,1 tys. zł

2007 r.

1,7 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.ESP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 44198 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001