Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 7 grudnia 2015 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000064910

NIP

7122380757

REGON

430048123

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Niecała 5, 20-080 Lublin, Polska

Cel działania

Towarzystwo ma na celu wspieranie i rozwijanie badań nad problematyką krajów europy środkowo-wschodniej, w tym badań historycznych, socjologicznych, psychologicznych, politologicznych, prawniczych, ekonomicznych, ekologicznych, teologicznych, filozoficznych, etnograficznych,filologicznych i kulturoznawczych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu towarzystwa składa prezes zarządu lub inna osoba upoważniona przez zarząd. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w kwocie przekraczajacej 10. 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) następuje na podstawie uchwały zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 235 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY