Nazwa pełna

DORADZTWO MEDIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000064691

NIP

7781336973

REGON

631209148

Data rejestracji

4 grudnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

28 maja 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reklama

  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

  • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

  • Działalność fotograficzna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12247 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999