Poprzednio

COFELY ZŁOTÓW

Nazwa pełna

ENGIE ZŁOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000064214

NIP

7671433965

REGON

570364812

Adres siedziby

Za Dworcem 3, 77-400 Złotów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

10,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu i prokurent działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • W PRZYPADKU ENGIE ZŁOTÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZŁOTOWIE (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1397 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W PILE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001