Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 27 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ACADEMIA NA RZECZ WSPARCIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KREOWANIA I UPOWSZECHNIANIA INICJATYW KULTURALNYCH STUDENTÓW

KRS

0000636899

NIP

8522623632

REGON

365377420

Adres siedziby

O. Augustyna Kordeckiego 15 / 07, 71-066 Szczecin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 września 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie (reprezentacja łączna).

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Działalność na rzecz integracji studentów, 2. Rozwój akademickich, a w szczególności studenckich inicjatyw kulturalnych, 3. Współpraca z uczelniami Polskimi i zagranicznymi, 4. Rozwój i wspieranie studenckich społeczności lokalnych, 5. Kształcenie w zakresie animowania kultury oraz międzynarodowej współpracy młodzieży, w szczególności poprzez organizowanie warsztatów, konferencji i dyskusji publicznych, 6. Organizowanie specjalistycznego transportu osobom niepełnosprawnym, 7. Uzyskanie możliwości wsparcia osobistego asystenta osobom niepełnosprawnym, 8. Inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezależnego życia osobom niepełnosprawnym, 9. Prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, 10. Tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, 11. Poradnictwo zawodowe, społeczne i rodzinne dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, 12. Organizowanie ośrodków, warsztatów, obozów szkoleniowych mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów, 13. Wspieranie nauki w systemie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w szczególności w sferze innowacyjności, 14. Rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów z organizacjami młodzieżowymi na pograniczach państw, w szczególności na pograniczu polsko- niemieckim oraz poszerzenie wiedzy na temat tej współpracy na terenie całej Polski, 15. Działanie na rzecz szeroko pojętej edukacji oraz animacji kultury, 16. Podtrzymywanie tradycji narodowej, patriotyzmu, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 17. Działanie na rzecz poprawy warunków bytowych społeczności studenckiej, 18. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej studentów starających się o staże i praktyki studenckie oraz absolwentów pozostających bez pracy, w pozostałym zakresie cel działania stowarzyszenia określa § 7 statutu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór