Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FIRM PRODUKCYJNYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000636450

NIP

5213747441

REGON

365391236

Data rejestracji

13 września 2016 r.

Data ostatniej zmiany

15 września 2016 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców oraz wszelkie działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej zrzeszonych podmiotów. Zadaniami związku są w szczególności: 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców; 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców; 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy, polityki gospodarczej I przemysłowej; 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6. Organizowanie szkoleń pracodawców; 7. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważniony jest prezes zarządu działający łącznie z innym wiceprezesem związku lub dwaj wiceprezesi związku działający łącznie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY