Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FIRM PRODUKCYJNYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000636450

NIP

5213747441

REGON

365391236

Data rejestracji

13 września 2016 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców oraz wszelkie działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej zrzeszonych podmiotów. Zadaniami związku są w szczególności: 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców; 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców; 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy, polityki gospodarczej I przemysłowej; 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6. Organizowanie szkoleń pracodawców; 7. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważniony jest prezes zarządu działający łącznie z innym wiceprezesem związku lub dwaj wiceprezesi związku działający łącznie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY