Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKA TOŻSAMOŚĆ

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 sierpnia 2016 r.

KRS

0000631660

NIP

9562319208

REGON

365142119

Adres siedziby

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 42 / 5, 87-100 Toruń, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie I wspieranie działaności oświatowej, naukowej, kulturalnej I społecznej na rzecz: 1. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokratycznego państwa prawa, wolnego rynku oraz rozwoju wspólnot I społeczności lokalnych; 2. Ochrony I popularyzacji historycznego, kulturalnego oraz naukowego dziedzictwa narodowego; 3. Prowadzenie I wspieranie działaności badawczej I edukacji dotyczącej historii, kultury, nauki I gospodarki polski; 4. Podtrzymania tradycji narodowej, niepodległościowej I solidarnościowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturalnej w polsce oraz na ziemiach wchodzących w przeszłości w skład rzeczpospolitej; 5. Zabezpieczenia I ewidencjonowania miejsc, pamiątek, zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym I kulturalnym polski; 6. Inicjowania I prowadzenia działań na rzecz rozwoju edukacji I badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych I zdrowotnych, prowadzenia badań oraz studiów nad historią, kulturą I nauką polski, społeczeńtwem polski I ich osiągnięciami, ruchami społecznymi I partiami politycznymi; 7. Promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej I solidarnościowej w kraju I poza jego granicami; 8. Rozwoju edukacji I nowoczesnych narzędzi edukacji, rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy wyrównywania szans edukacyjnych, promocji I organizacji wolontariatu; 9. Wspierania ludności polskiej poza granicami kraju, zwłaszcza w zakresie jej rozwoju duchowego, kulturalnego I materialnego; 10. Budowy pomników, tablic pamiątkowych itp. W miejscach związanych z polską historią I kulturą, ochrony pomników, tablic pamiątkowych I innych tego typu obiektów już istniejących; Cały cel fundacji uregulowany jest w § 9 statutu, jednakże z uwagi na techniczne ograniczenia systemu informatycznego krs, powyżej wskazano niektóre z celów.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes samodzielnie, wiceprezes samodzielnie lub trzech członków zarządu łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA.POLSKA.TOZSAMOSC@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

2 aktualne powiązania