Nazwa pełna

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE

KRS

0000006301

NIP

6791862817

REGON

351118089

Adres siedziby

Brożka 3, 30-347 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

4 kwietnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,4 mld zł

Kapitał docelowy

1 mld zł

Kapitał wpłacony

1,4 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki są uprawnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W zarządzie jednoosobowym do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarzadu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

11,2 mln zł

2012 r.

657,5 zł

2011 r.

377 mln zł

2011
2012
2022
377 mln zł 657,5 zł 11,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.KHK.KRAKOW.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6851 SĄD REJESTROWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001