Nazwa pełna

FUNDACJA PWPW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000627669

NIP

5252669610

REGON

364990199

Data rejestracji

14 lipca 2016 r.

Adres siedziby

Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, Polska

Cel działania

1) podnoszenie świadomości i tożsamości narodowej w obszarach aktywności gospodarczej państwa i społeczeństwa Polskiego; 2) upowszechnianie wiedzy historycznej na temat rozwoju gospodarczego i aktywności gospodarczej skarbu państwa w ii rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939; 3) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności podziemia niepodległościowego w czasie ii wojny światowej i powstania warszawskiego, w tym w szczególności działalności oddziału pwb/17/s oraz oddziału armii krajowej "Agaton" sformowanego przez pracowników fundatora; 4) prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. Do dnia 31 lipca 1990 r. 5) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i żołnierzy tzw. Ii konspiracji oraz upamiętnienia ofiar komunistycznego aparatu represji; 6) upowszechnianie współczesnej wiedzy ekonomicznej na temat roli i zasad funkcjonowania spółek skarbu państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa Polskiego, w tym w szczególności roli fundatora w zadaniach emisyjnych dotyczących waluty narodowej; 7) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa obrotu dokumentami o znaczeniu publicznym oraz innowacyjności dokumentów wytworzonych w środowisku teleinformatycznym oraz zasad rozwoju i funkcjonowania e-administracji; 8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej; 9) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 10) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W wypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY