Nazwa pełna

FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

Forma prawna

FEDERACJA / KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW

KRS

0000618259

NIP

5223063721

REGON

364506884

Data rejestracji

20 maja 2016 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Śmiała 26, 01-524 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania w imieniu federacji oświadczeń woli I podpisywania dokumentów są przewodniczący federacji lub wiceprzewodniczący. Osoby te mogą ustalić pełnomocnika uprawnionego do działania w zakresie I na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie. 2. Zobowiązanie lub rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 20. 000,00 zł wymaga łącznego działania dwóch członków zarządu federacji.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018