Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 28 października 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DEMAGOG

KRS

0000615583

NIP

6751544169

REGON

364355280

Adres siedziby

Stanisława Noakowskiego 26 / 28, 00-682 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 kwietnia 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Uprawnionym do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest każdy członek zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50 000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez stowarzyszenie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez: 1. Sprawowanie kontroli obywatelskiej poprzez działalność strażniczą, 2. Kontrola przejrzystości debaty publicznej,3. Rozpowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dostępu do informacji publicznej, 4. Wspieranie partycypacji obywateli w życiu publicznym oraz oddolnych ruchów lokalnych, 5. Rozwijanie i promowanie metody badawczej fact-check, 6. Zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami (organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury) na polu analiz oraz aktywizacji społeczeństwa, 7. Promowanie wiedzy dotyczącej unii europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, promowanie otwartego społeczeństwa zaangażowanych obywateli europy.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór