Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DEMAGOG

KRS

0000615583

NIP

6751544169

REGON

364355280

Adres siedziby

Stanisława Noakowskiego 26 / 28, 00-682 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 kwietnia 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Uprawnionym do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest każdy członek zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50 000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez stowarzyszenie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022