Nazwa pełna

REGIONALNA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000061451

NIP

5732228231

REGON

150855900

Data rejestracji

15 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2017 r.

Adres siedziby

Tkacka 5 / 2, 42-202 Częstochowa, Polska

Cel działania

Promowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości I rozwojowi kultury organizacyjnej, promowanie działań polegających na rozpowszechnianiu informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej I podstawowych barierach hamujących rozwój przedsiębiorczości, propagowanie rozwiązań sprzyjających budowie partnerskich relacji pracownik - pracodawca w przedsiębiorstwach. Organizacja udziela pomocy merytorycznej, w tym prawnej, swym członkom. Organizacja prowadzi działalność charytatywną oraz wspiera aspiracje osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja angażuje się w prace nad tworzeniem regionalnego samorządu gospodarczego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej 3000 złotych wymagane jest współdziałanie przewodniczącego zarządu z innym członkiem zarządu. 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych do wartości 3000 złotych, wymagane jest oświadczenie woli przewodniczącego zarządu, lub łączne oświadczenie woli dwóch członków zarządu. 3. We wszystkich innych sprawach, oświadczenie woli w imieniu organizacji może złożyć każdy z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 1 SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE;WYDZIAŁ I CYWILNY