Nazwa pełna

EGM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000614007

NIP

6751235267

REGON

357132819

Adres siedziby

Wadowicka 1B, 30-347 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 kwietnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

6 mln zł

Kapitał wpłacony

6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego – do reprezentacji spółki, a zatem do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki – upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie i jednoosobowo, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań kredytowych i zbywania majątku spółki, natomiast w sprawach o wartości przekraczającej równowartość 500. 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

299,5 tys. zł

2021 r.

88,6 tys. zł

2020 r.

7,4 mln zł

2019 r.

2,2 mln zł

2018 r.

10,5 mln zł

2017 r.

6,8 mln zł

2015 r.

1,6 mln zł

2014 r.

3,2 tys. zł

2013 r.

6,9 mln zł

2012 r.

7,9 mln zł

2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7,9 mln zł 6,9 mln zł 3,2 tys. zł 1,6 mln zł 6,8 mln zł 10,5 mln zł 2,2 mln zł 7,4 mln zł 88,6 tys. zł 299,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

59,8 mln zł

28,7 mln zł

2007 - 2013

1

1 mln zł

414,1 tys. zł

Łącznie

8

60,8 mln zł

29,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.EGM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016