Nazwa pełna

H88 SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000612359

NIP

7822622168

REGON

364261632

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Przedmiot pozostałej działalności
 • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

210 tys. zł

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

210 tys. zł

Liczba akcji wszystkich emisji

210 tys.

Wartość nominalna akcji

1.00 zł

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  200000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  10000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest prezes zarządu samodzielnie lub 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie albo 1 (jeden) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Jedyny akcjonariusz
Podmioty z których powstała organizacja

Okoliczności powstania

Połączenie

Opis sposobu powstania podmiotu

Połączenie spółek: 1. Ogicom "Spider" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, 2. Hekkonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 3. Superhost. Pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez utworzenie spółki h88 spółka akcyjna, na podstawie: - uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ogicom "Spider" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z dnia 21 marca 2016 roku (akt notarialny rep. A numer 1267/2016), - uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników hekkonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 marca 2016 roku (akt notarialny rep. A numer 1271/2016), - uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników superhost. Pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 marca 2016 roku (akt notarialny rep. A numer 1275/2016).

 • Numer w rejestrze

  0000410900

 • Numer w rejestrze

  0000589097

 • Numer w rejestrze

  0000368521

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 08. 01. 2018 r. Rep. A nr 34/2018, notariusz ilona teresa zielińska prowadząca kancelarię notarialna w poznaniu (61-715) przy ul. Tadeusza kościuszki 86/6, zmieniono par. 7 ust. 1.

 • Akt notarialny z dnia 11 października 2016 roku; Repertorium a numer 4581/2016; Notariusz ilona teresa zielińska prowadząca kancelarię notarialną w poznaniu (61-715), przy ul. Tadeusza kościuszki 86/6; Zmienione paragrafy: od §1 do §19; Usunięte paragrafy: od §20 do §24.

 • Akt notarialny z dnia 21 marca 2016 roku; Notariusz ilona teresa zielińska z kancelarii notarialnej w poznaniu przy ul. Tadeusza kościuszki 86/6; Repertorium a numer 1279/2016

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 12.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2017

  Od 21. 04. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 21. 04. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 21. 04. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 21. 04. 2016 do 31. 12. 2016

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Połączenie / podział / przekształcenie
 • Okoliczności

  Przejęcie innej spółki

  Połączenie przez przejęcie przez spółkę h88 spółka akcyjna spółki biznes-host. Pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia h88 spółka akcyjna z dnia 24 sierpnia 2016 roku (akt notarialny rep. A numer 3694/2016) oraz uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników biznes-host. Pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 24 sierpnia 2016 roku (akt notarialny rep. A numer 3691/2016).

  Podmioty przejęte

 • Okoliczności

  Przejęcie innej spółki

  Połączenie przez przejęcie przez spółkę h88 spółka akcyjna, swoich jednoosobowych spółek: - serveradmin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - domeny. Pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - active 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, połączenie dokonane zostanie w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Na podstawie uchwał: nadzwyczajnego walnego zgromadzenia h88 spółka akcyjna z dnia 02 marca 2018 roku (akt notarialny rep. A numer 928/2018), nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników serveradmin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 02 marca 2018 roku (akt notarialny rep. A numer 931/2018), nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników domeny. Pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 02 marca 2018 roku (akt notarialny rep. A numer 934/2018), nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników active 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 02 marca 2018 roku (akt notarialny rep. A numer 937/2018).

  Podmioty przejęte

 • Okoliczności

  Przejęcie innej spółki

  Połączenie w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh przez przejęcie przez spółkę h88 spółka akcyjna, swojej jednoosobowej spółki bright group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwał: - nadzwyczajnego walnego zgromadzenia h88 spółka akcyjna z dnia 13 kwietnia 2018 roku (akt notarialny rep. A numer 1956/2018), - nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników bright group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 13 kwietnia 2018 roku (akt notarialny rep. A numer 1959/2018). Połączenie dokonane zostanie w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 29. 01. 2018 r. Połączenie jest przeprowadzane bez podwyższania kapitału zakładowego I bez zmian statutu spółki przejmującej.

  Podmioty przejęte

{{ fieldValue.v }}