H88

Nazwa pełna

H88 SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000612359

NIP

7822622168

REGON

364261632

Data rejestracji

21 kwietnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

215.2 tys. zł

Kapitał wpłacony

215.2 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Telekomunikacja

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest prezes zarządu samodzielnie lub 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie albo 1 (jeden) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016