Dane aktualne

Nazwa pełna

H88 SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 kwietnia 2016 r.

KRS

0000612359

NIP

7822622168

REGON

364261632

Kapitał zakładowy

425.2 tys. zł

Kapitał wpłacony

425.2 tys. zł

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Telekomunikacja

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest prezes zarządu samodzielnie lub 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie albo 1 (jeden) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Jedyny akcjonariusz
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Ta organizacja ma jeszcze 5 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »