Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 21 marca 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE BYŁYCH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS

0000608098

NIP

7811925422

REGON

363996521

Adres siedziby

Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 marca 2016 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentacji stowarzyszenia jest każdy członek zarządu

Cel działania

1. Wsparcie rozwoju samorządności lokalnej w kraju i za granicą, 2. Podnoszenie standardów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, 3. Opiniowanie zmian regulacji prawnych dotyczących administracji lokalnej, 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie związanym z działalnością jednostek samorządu terytorialnego, 5. Tworzenie warunków dla dodatkowego zarobkowania dla członków stowarzyszenia, 6. Prowadzenie działalności doradczej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, 7. Doraźna pomoc prawna w sprawach związanych z pełnionymi przez jego członków funkcjami publicznymi, 8. Doraźna pomoc psychologiczna dla członków stowarzyszenia, 9. Forum do wzajemnej pomocy koleżeńskiej, 10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, 11. Działalność charytatywna, 12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 15. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 16. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych, 17. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 18 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 19. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 20. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 21. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 22. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 23. Turystyka i krajoznawstwo, 24. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, c. D. Od 25 do 29 w § 7 statutu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór