Nazwa pełna

FUNDACJA RÓWNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000607144

NIP

5252658865

REGON

364419547

Data rejestracji

10 maja 2016 r.

Adres siedziby

Filarecka 3 / 39, 01-582 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1. Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot, a także współpracy i solidarności międzynarodowej oraz pokoju; 2. Wspieranie pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości; 3. Zwiększanie wrażliwości społecznej na wszelkie przejawy niesprawiedliwości i zagrożenia dobra wspólnego; 4. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, wykluczeniom społecznym lub ekonomicznym oraz działanie na rzecz wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji życiowej; 5. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet; 6. Wspieranie idei zrównoważonego rozwoju poprzez działanie na rzecz integracji polityk: ekologicznej, społecznej i gospodarczej oraz promowanie idei zrównoważonego rozwoju; 7. Działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o prawach człowieka oraz konstytucyjnie gwarantowanych prawach i wolnościach obywatelskich i ich pełnej realizacji; 8. Upowszechnianie wiedzy na temat praw reprodukcyjnych i podejmowanie działań na rzecz ich pełnej realizacji; 9. Propagowanie działań na rzecz tolerancji, poszanowania różnorodności oraz praw mniejszości; 10. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w aktywności i komunikacji społecznej; 11. Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej kobiet i rozszerzenia uczestnictwa kobiet w życiu politycznym i publicznym, pomoc kobietom w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom udział w życiu politycznym i publicznym; 12. Zniesienie w Polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących, w tym przepisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną; 13. Wspieranie działań na rzecz poprawy ochrony i promocji zdrowia w tym profilaktyki uzależnień, propagowania wiedzy o bezpieczniejszym seksie oraz o infekcjach przenoszonych drogą płciową, w szczególności hiv/aids; Cd celu działania w punkcie ii

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach fundacji, w tym w sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniona jest prezeska/prezes zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

WANDANOWICKA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY