Nazwa pełna

FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000060537

NIP

8181433438

REGON

690527477

Data rejestracji

12 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

6 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 23, 00-854 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

12.6 mln zł

Kapitał wpłacony

12.6 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja farb, lakierów I podobnych powłok, farb drukarskich I mas uszczelniających

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja chemikaliów I wyrobów chemicznych

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Badania naukowe I prace rozwojowe

  • Wynajem I dzierżawa

  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

  • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w formie umów cywilno- prawnych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Do innych oświadczeń woli nie mających charakteru umów cywilnoprawnych wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1818 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998