Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 26 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIASTA

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

KRS

0000060279

NIP

6871766470

REGON

371107609

Data rejestracji

14 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Rynek 1, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Naczelnym celem związku jest realizacja funkcji reprezentacyjnej w zakresie obrony praw i interesów swoich członków, a także ogółu pracowników jednostek wymienionych w par. 6, wobec pracodawcy, dotyczących warunków pracy i płacy oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, w szczególności w zakresie: 1. Polityki racjonalnego zatrudnienia i kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, 2. Wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracowników, 3. Bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy, 4. Warunków pracy kobiet i młodocianych, 5. Świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin, 6. Wypoczynku po pracy, kultury fizycznej, turystyki oraz wczasów pracowniczych, 7. Ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin, 8. Świadczeń chorobowych, emerytalnych, rentowych i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 9. Rozwoju oświaty i kultury w środowisku pracowniczym, 10. Ochrony środowiska naturalnego, 11. Harmonizowania działalności urzędu miasta sanoka i innych jednostek wymienionych w par. 6 z interesami pracowników, 12. Oddziaływania na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej i koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich, 13. Inicjowania i popierania działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 14. Wpływania na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej w gminie miejskiej sanok, 15. Kształtowania aktywnej postawy działania dla dobra społeczności samorządowej gminy miejskiej sanok, 16. Przeciwdziałania bezrobociu i pomocy członkom związku pozbawionym pracy.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związku uprawnieni są: 1). Przewodniczący zarządu związku, 2). Członkowie zarządu związku, (do ważności oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch osób). W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji środków majątkowych, wymagana jest uchwała zebrania członków związku (zebrania delegatów).

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 357 SĄD WOJEWÓDZKI W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTRACJI