Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WETLINY I OKOLIC

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000060245

NIP

6881240396

REGON

371152076

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Adres siedziby

71, 38-608 Wetlina, Polska

Cel działania

Cele stowarzyszenia będą realizowane poprzez: 1. Inicjowanie, opiniowanie, wnioskowanie i bezpośredni udział w programach i projektach zmierzających do rozwoju wetliny i jej okolic 2. Popularyzowanie oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego bieszczadów, w tym tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych, języka i kultury regionalnej, z poszanowaniem bogactwa wielokulturowości 3. Rozwój infrastruktury turystycznej dla zapewnienia właściwych warunków wypoczynku turystom odwiedzającym bieszczady 4. Mobilizowanie i włączanie do współpracy mieszkańców wetliny i sąsaidujących z nią miejscowości wokół idei podejmowanych przez stowarzyszenie 5. Inkubowanie i wspierania inicjatyw edukacyjnych służących idei zrównoważonego rozwoju wykorzystujących walory przyrodniczo kulturowe oraz lokalne zaplecze gospodarcze i potencjał ludzki i wszelkie zasoby bieszczadów 6. Promocje i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości służącej bieszczadom i ich mieszkańcom 7. Wsperanie działań oraz inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego bieszczadów oraz promocje zachowań pro- ekologicznych 8. Propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji, turystyki i kultury spędzania/zagospodarowania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz należy do kompetencji prezesa stowarzyszenia. W sytuacjach szczególnych stowarzyszenie reprezentuje członek zarządu stowarzyszenia upoważniony jednorazowo na piśmie przez prezesa. Do składania oświadczeń finansowych i majątkowych wymagane jest zgodne działanie prezesa i skarbnika łącznie lub prezesa i upoważnionego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY