Nazwa pełna

AGORA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000059944

NIP

5260305644

REGON

011559486

Data rejestracji

7 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

2 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

46.6 mln zł

Kapitał wpłacony

46.6 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie gazet

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Działalność fotograficzna

  • Artystyczna I literacka działalność twórcza

  • Działalność portali internetowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.AGORA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 53260 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001