Przychody ogółem

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - ze sprzedaży

Przychody finansowe - Odsetki

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe