Koszty ogółem

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Amortyzacja

Koszty - Zużycie materiałów i energii

Koszty - Usługi obce

Koszty - Wynagrodzenia

Koszty - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty - Pozostałe

Koszty finansowe - Odsetki

Koszty finansowe