Nazwa pełna

WHIRLPOOL POLSKA APPLIANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000597710

NIP

5223052427

REGON

363626103

Adres siedziby

1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 stycznia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

210,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1.A) TIRET 5 UPPPOFT

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

93,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016