Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 28 grudnia 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NASA BAŃSKA WYŻNA

KRS

0000593329

NIP

7352865174

REGON

363317307

Adres siedziby

Szlak Papieski 143, Bańska Wyżna, 34-424 Szaflary, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 grudnia 2015 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Celami stowarzyszenia są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Działalności charytatywnej; Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalności na rzecz mniejszości narodowych; Ochrony i promocji zdrowia; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; Ratownictwa i ochrony ludności; Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Upowszechniania i ochrony praw konsumentów; Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Promocji i organizacji wolontariatu; Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, w zakresie określonym celem działania

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór