Nazwa pełna

"GRONO" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000059288

NIP

9730712491

REGON

977921396

Data rejestracji

9 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

2 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania umów w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, lub dwóch członków zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2002