Nazwa pełna

"GRONO" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000059288

NIP

9730712491

REGON

977921396

Data rejestracji

9 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

19 marca 2019 r.

Adres siedziby

Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.5 mln zł

Kapitał wpłacony

1.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność klubów sportowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność obiektów sportowych

  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

  • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  • Pozostałe zakwaterowanie

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pozostała działalność związana ze sportem

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych oraz do podpisywania umów w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, lub dwóch członków zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2002