Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 15 grudnia 2015 r.

Nazwa pełna

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION SEKCJA POLSKA MAŁOPOLSKA GRUPA WOJEWÓDZKA REGION RIDERS OF IPA TARNÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000591246

NIP

9930658678

REGON

363230687

Data rejestracji

14 grudnia 2015 r.

Adres siedziby

Gabriela Narutowicza 6, 33-100 Tarnów, Polska

Cel działania

Tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. 2. Rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami. 3. Pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych. 4. Prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej. 5. Przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania regionu są: przewodniczący regionu bądź zastępująca go osoba i jeden z członków prezydium regionu. 2. Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu regionu są osoby wymienione w ust. 1. Drugim członkiem prezydium powinien być skarbnik.

Komisja Rewizyjna Regionu Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

RIDERSOFIAPA@GMAIL.COM

Adres e-mail

WWW.IPAKRAKOW/MALOPOLSKA

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY