SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000589550

Numer NIP

5272752768

Numer REGON

363182913

Ta organizacja została wykreślona z KRS

Prezentowane dane pochodzą z 1 maja 2017 r.

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS

Kapitał zakładowy

110 tys.

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
 • 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
 • 43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
Wspólnicy
 • BPS RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
  1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁOTYCH