Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 24 lutego 2017 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "KORZENIE I SKRZYDŁA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000588137

NIP

5372632070

REGON

363072389

Data rejestracji

25 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Okopowa 18F / 21, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Cel działania

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), a także przyrodniczego. 2. Rozwój kultury, sztuki i edukacji. 3. Upowszechnianie wiedzy, oświaty i wychowania. 4. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw społecznych, integracji społecznej (ze szczegónlym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych), upowszechnianie wolontariatu. 5. Aktywizacja, promowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, propagowanie wolontariatu. 6. Promowanie naturalnego rolnictwa, budownictwa i ekologicznych sposobów pozyskiwania energii, działania na rzecz czystości środowiska. 7. Działania na rzecz zdrowego trybu życia, edukacja prozdrowotna i profilaktyka zdrowia, rozwój sportu, turystyki i rekreacji. 8. Propagowanie postaw patriotycznych, działania na rzecz szeroko pojętej tolerancji, wspieranie dialogu międzykulturowego. 9. Wszechstronna współpraca transgraniczna, promocja dziedzictwa i kultury za granicą, współpraca ze środowiskami polonijnymi. 10. Pomoc dzieciom, młodzieży, seniorom, promocja działań międzypokoleniowych i partnerstwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa

  • Od 25 listopada 2015 r.

    PREZES ZARZĄDU

  • Od 24 lutego 2017 r.

    WICEPREZES ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY