Nazwa pełna

FUNDACJA "OŚRODEK MYŚLI GEOPRZESTRZENNEJ OMNIGEA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000587014

NIP

1231306892

REGON

363093457

Data rejestracji

27 listopada 2015 r.

Data ostatniej zmiany

16 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Ogrodowa 42, Józefosław, 05-509 Piaseczno, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania fundacji, w tym do składania oświadczeń woli oraz podpisywania umów w imieniu fundacji, do składania oświadczeń woli w przedmiocie zaciągania przez fundację zobowiązań lub rozporządzania przez fundację prawami lub aktywami upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu. 2. Pozostali członkowie zarządu upoważnieni są jednoosobowo do składania oświadczeń woli w przedmiocie zaciągania przez fundację zobowiązań lub rozporządzania przez fundację prawami lub aktywami o wartości nie przekraczającej 50. 000,00 złotych. 3. Do składania wniosków I oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Programowa Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017